در پانزدهمین جشنواره اموزشی دانشگاه 7 نفر از دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه در رشته های پزشکی و علوم تغذیه و بیولوژی تولید مثل موفق به کسب امتیاز و دریافت جوایز شدند.

در پنجمین جشنواره ایثار: 4 نفر از دانشجویان در رشته های دندانپزشکی ، داروسازی و فیزیوتراپی برگزیده منطقه ای و موفق به کسب بالاترین امتیاز و دریافت جوایز شدند.