تسهيلات آيين نامه آموزشي ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر

 ماده 1-   

تسهيلات آئين نامه آموزشي متناسب با مواد آن فقط  به دانشجويان شاهد و ايثارگر ذيل تعلق  مي گيرد:

1- فرزندان و همسران ( شهيد ، مفقودالاثر ، آزاده ، جانباز 50% و بالاتر )

2- آزاده با حداقل 6 ماه سابقه اسارت

3- جانباز 25% و بالاتر و همچنين جانباز با حداقل 15% جانبازي و 3 ماه سابقه حضور داوطلبانه  در جبهه

4- رزمنده با حداقل 6 ماه متوالي يا 9 ماه متناوب سابقه حضور داوطلبانه در جبهه

تبصره 1: منظور از ستاد شاهد و ايثارگر در اين آئين نامه ستاد شاهد و ايثارگر هردانشگاه مي باشد .

تبصره 2: عنوان ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه در اين آيين نامه به اختصار ستاد ناميده مي شود.

 ثبت نام :  

ماده 2 –

به دانشجوي جانبازي كه بعلت بيماري و يا ادامه درمان نتواند در مهلت  تعيين شده براي ثبت نام  در هر نيمسال مراجعه كند اجازه داده مي شود ( مشروط براينكه گواهي پزشكي كه به تاييد ستاد رسيده باشد ارائه نمايد ) تا زمان حذف و اضافه ثبت نام و انتخاب واحد كند .

 واحد هاي درسي :

ماده3-

دانشجويان شاهد و ايثارگر مي توانند در هر نيسمال حداقل 10 واحد انتخاب نمايندو حداكثر تا چهار نيمسال از نيمسال هايي كه دانشجو 10 واحد انتخاب نموده است با نظر ستاد جزو سقف سنوات مجاز تحصيلي دانشجو محاسبه نخواهد شد.

تبصره : در نيمسالي كه دانشجوي شاهد و ايثارگر خارج از اختيار خود مجبور به انتخاب كمتر از 10 واحد بوده است ، در صورت كسر ميانگين نيمسال ( كمتر از 12 يا 14 با توجه به آيين نامه هاي آموزشي مربوطه ) آن نيمسال بعنوان نيمسال مشروطي محاسبه نخواهد شد.

 

ماده4 –

دانشجوي شاهد وايثارگري كه با گذراندن حداكثر 8 واحد درسي فارغ التحصيل شود در صورتيكه ميانگين كل نمرات او حداقل 14 باشد ، مي تواند در دوره تابستاني حداكثر 8 واحد انتخاب نمايد.

تبصره : دانشجوي شاهد و ايثارگري كه جهت شركت در آزمونهاي  جامع علوم پايه و يا پيش كارورزي  حداكثر 8 واحد درسي باقيمانده داشته باشند با تشخيص و تاييد ستاد مجاز به انتخاب  حداكثر 8 واحد در دوره تابستاني مي باشد.

حضور و غياب :

 ماده 5-

دانشجوي شاهد و ايثارگري كه بدليل انجام معالجات پزشكي ناشي از صدمات جنگ يا متاثر از آلام گذشته نتواند در جلسه و يا جلسات امتحاني درس يا دروسي گرفته شده شركت كند با تاييد مدارك توسط ستاد مي تواند طبق برنامه اي كه از طرف گروه آموزشي ذيربط  تعيين مي شود حداكثر تا پايان نيمسال بعدي در امتحان  آن درس يا دروس شركت نمايد در غير اينصورت  درس يا دروس مذكور حذف ميشود

 ماده 6-

تشخيص موجه و يا غير موجه بودن غيبت دانشجويان شاهدو ايثارگر در كلاس درس و يا در جلسات امتحان ميان نيمسال ، پايان نيمسال ، آزمونهاي جامع علوم پايه و پيش كارورزي بر عهده ستاد مي باشد.

  حذف و اضافه :

ماده7-

دانشجوي شاهد و ايثارگر مي تواند دو درس نظري خود را تا 5 هفته مانده به پايان نيمسال تحصيلي حذف نمايد مشروط بر اينكه تعداد واحد هاي باقي مانده او از 10 واحد كمتر نشود.

تبصره : دانشجويان شاهد و ايثارگر حداكثر براي 2 مرتبه در مقطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته 3 مرتبه در مقطع كارشناسي و 4 مرتبه در مقاطع  بالاتر مي توانند از تسهيلات ماده مذكور بهره مند گردند.

ماده8-

 تشخيص قادر نبودن به  ادامه  تحصيل در هر نيمسال  تحصيلي بر عهده ستاد مي باشد كه در آن صورت آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب  نخواهد  شد ( دانشجويان شاهد و ايثارگر حداكثر براي 1 مرتبه در مقطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته،   2 مرتبه در مقطع كارشناسي و 3 مرتبه در مقاطع بالاتر مي توانند از تسهيلات اين ماده استفاده نمايند.)

 ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو:

 

ماده 9-

مدت زمان امتحان هاي ميان نيمسال براي دانشجويان جانباز با توجه به وضعيت جسماني آنها بنا به تشخيص ستاد حداكثر تا 2 برابر مدت زمان معمول آنها قابل افزايش است. مدت زمان آزمون هاي جامع علوم پايه و پيش كاروزي نيز تا 25% مدت زمان امتحانات مذكور براي اين دانشجويان ( جانباز ) قابل افزايش خواهد بود.

ماده 10-

 نمرات مردودي حداكثر 3 درس دانشجويان شاهد و ايثارگر شاغل به تحصيل در ميانگين كل نمرات پايان نيمسال و ميانگين كل نمرات آنها محسوب نميشود مشروط بر اينكه نمرات هر يك از دروس پس از اخذ آنها و شركت در امتحانهاي مربوطه در اولين فرصت ممكن كمتر از 12 نباشد.

تبصره:  جهت دانشجويان جانباز 25% به بالا به ازاي هر 10 درصد اضافه جانبازي، يك درس به 3 درس اضافه مي شوددر هر حال دروس حذف شده نبايد  از 5 درس تجاوز نمايد.

 ماده 11-

جهت جبران كسر ميانگين كل دوره تحصيل در مقاطع كارشناسي ناپيوسته و كارداني ، دانشجويان  شاهد و ايثارگر مي توانند دروس مزبور را با رعايت ساير شرايط ، در سقف سنوات تحصيلي در دو نيمسال تكرار نمايند.

 ماده 12-

در دوره هاي دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي دروسي را كه دانشجوي شاهد و ايثارگر جهت جبران كسر ميانگين در سقف سنوات مجاز مرحله مربوطه اخذ مي نمايد در صورتيكه نمرات آنها از حد نصاب ميانگين مرحله بالاتر باشد نمرات مردودي قبلي درس مورد نظر از نمرات مرحله مربوطه حذف مي شود و تنها در ميانگين  كل تحصيل در نظر گرفته خواهدشد.

تبصره :  حداكثر 4 نيمسال  از نيمسال هايي را كه دانشجوي شاهد و ايثارگر جهت جبران كسري ميانگين انتخاب واحد مي نمايد جزو حداكثر سنوات تحصيلي وي محاسبه نخواهد شد.

ماده 13-

در صورت قبولي دانشجوي  شاهد و ايثارگر در آزمونهاي جامع علوم پايه و پيش كارورزي و مردودي در يكي از دروس  اعلام شده پس از آزمون و يا كسر ميانگين كل مراجعه مرحله مربوطه ( مرحله هاي علوم پايه و پيش كارورزي ) ، قبولي در آزمون جامع مذكور تا جبران ميانگين آن مرحله و يا قبولي در درس مذكور محفوظ باقي خواهد ماند.

 مرخصی

ماده 14-

در صورتي كه مرخصي  براي معالجات پزشكي ناشي از صدمات جنگ باشد و مدت درمان بيش از يك ماه ادامه يابد و مدارك مربوط مورد تاييد ستاد واقع شود آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نمي شود. همچنين علاوه بر مرخصي تحصيلي مجاز ، اعطاي چهار نيمسال مر خصي بدون احتساب در سنوات  به همسران ( شهيد ، جانباز 50% و بالاتر و جانباز اعصاب و روان با حداقل 25 % جانبازي ) با تاييد ستاد بلامانع است.

 انتقال

 ماده15- پذيرش كليه دروس گذرانده شده دانشجوي شاهد و ايثارگر انتقالي توسط دانشگاه مقصد الزامي است.

 تغيير رشته:

ماده 16-گذراندن حداقل 14 واحد درسي براي دانشجويان شاهد و ايثارگر متقاضي تغيير رشته كفايت مي كند.

ماده 17-دانشجويان شاهد و ايثارگر مي توانند در صورت موافقت شوراي آموزشي دانشگاه فارغ

از شرايط احراز رتبه نسبي ، از مقطع بالاتر به مقطع  پايين تر  تغيير رشته دهند. 

تبصره : براي دانشجويان شاهد و ايثارگر نمرات دروس پذيرفته نشده از رشته قبل در رشته جديد محاسبه نمي شود .

ماده 18-دانشجويان شاهد و ايثارگري كه به دليل مشكلات آموزشي ازادامه تحصيل در دوره دكتري عمومي محروم مي شوند در صورتيكه كمتر از 68 واحد گذرانده و ميانگين كل نمرات آنها مساوي يا بيشتر از 10 باشد مي توانند به مقطع كارداني تغيير رشته دهند و در صورتي كه بيش از 68 واحد گذرانده باشند مي توانند به مقطع  كارداني ، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته تغيير رشته دهند ( مشروط بر اينكه ميانگين  كل نمرات آنها مساوي يا بيشتر از 10 باشد).

 تقويت بنيه علمي :

به منظور حفظ و ارتقاء سطح علمي دانشجويان و جلوگيري از بروز مشكلات آموزشي و ايجاد انگيزه به منظور ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر توسط ستادهاي شاهد و ايثارگر مستقر در دانشگاهها انجام مي گيرد . دانشجويان مي بايست  پس از مراجعه به ستاد و اعلام وضعيت آموزشي نسبت به استفاده از كلاسهاي  آموزشي  اقدام نمايند.