آئين نامه اجرايي ، شرح وظايف و ساختار سازماني

ستادها و مديريت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر

دانشگاههاي علوم پزشكي تحت پوشش وزارت بهداشت ،

درمان و آموزش پزشكي

 

 

مقدمه :

با عنايت به فرامين بنيانگذار نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره) و رهبر فرزانه انقلاب حضرت آيت ا...  خامنه اي ( مدظله العالي ) در خصوص رسيدگي همه جانبه به امور آموزشي ، پژوهشي، فرهنگي و رفاهي يادگاران معزز شهدا و ايثارگران ، و ضرورت ارائه خدمات شايسته به اينن عزيزان و ارتقاء سطح علمي و فرهنگي دانشجويان معزز شاهد و ايثارگر و پيرو مصوبه جلسع 274 مورخ 20/12/70 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و همچنين بدنبال اصلاحيه اساسنامه طرح شاهد مصوب جلسه 152 مورخ 23/8/85 شوراي معين ( بر اساس تفويض جلسه 592 مورخ 9/8/85 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) در مورد تاسيس و تقويت ادارات كل ( مديريت ) امور دانشجويان شاهد و ايثارگر در كليه دانشگاههاي علوم پزشكي ( بعنوان مرجعي براي رسيدگي به امور آموزشي ، پژوهشي ، فرهنگي و رفاهي دانشجويان معزز شاهد و ايثارگر ) ، اين آئين نامه متناسب با نيازهاي جديد جامعه شاهد و ايثارگر تدوين گرديده است.

 اهداف :

1- تحقق فرمان حضرت امام خميني (ره) در مورخ 6/1/65 مبني بر تلاش وافر دانشجويان معزز شاهد و ايثارگر در راه تهذيب و تحصيل جهت كسب دانش و معنويت اسلامي كه امور جامعه خويش را به دست گيرند.

2- ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و حفظ و حراست از آثار و پيام شهيدان و ايثارگران

3- ارائه خدمات شايسته با حفظ عزت و كرامت به دانشجويات معزز شاهد و ايثارگر در راستاي ارتقاي وشعيت آموزشي ، فرهنگي و رفاهي آنان.

4- زمينه سازي براي مشاركت فعالانه دانشجويان شاهدو ايثارگر در عرصه هاي علمي ، فرهنگي ، پژوهشي ، تحقيقاتي و اجتماعي در جهت رشد و تعالي بيشتر آن.

 تعاريف :‌

ماده 1- تسهيلات اين آئين نامه متناسب با مواد آن به دانشجويان شاهد و ايثارگر ذيل تعلق مي گيرد:

1- فرزند ( شهيد ، مفقودالاثر، آزاده ، جانباز 25% و بالاتر )

2- همسر (شهيد ، مفقودالاثر، آزاده ، جانباز 25% و بالاتر)

3- جانبازان 25% و بالاتر

4- آزادگان ( با حداقل شش ماه سابقه اسارت )

5- جانبازان با حداقل 10% جانبازي و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبه

6- رزمندگان با حداقل سابقه حضور داوطلبانه 6 ماه متوالي و يا 9 ماه متناوب در جبهه

 تبصره 1:

دبير ستاد مي تواند بر اساس دستور جلسه ستاد از معاونين ، مديران و ساير افراد صاحب نظر دانشگاه و بنياد شهيد و امور ايثارگران حسب مورد براي شركت در جلسه دعوت به عمل آورد.

تبصره 2:

آئين نامه داخلي تشكيل جلسات و پيگيري مصوبات آن ، در اولين جلسه ستاد دانشگاه به تصويب مي رسد

تبصره 3:

معاون آموزشي دانشگاه بعنوان نايب رئيس ستاد انتخاب مي گردد.

تبصره 4:

تشكيل سالانه حداقل 4 جلسه ( دو جلسه در هر نيمسال ) با حضور رئيس ستاد كه زمان بندي آن توسط ستاد شاهد و ايثارگر تعيين و به اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت متوبع نيز اعلام مي گردد. الزامي است.

تبصره 5:

جلسه با حضور رئيس  يا نايب رئيس ، دبير ستاد شاهد و ايثارگر ، يك نفراز بنياد شهيد و امور ايثارگران استان ، استاد مشاور و يك نفر نماينده دانشجويان شاهد و ايثارگر رسميت داشته و تصميمات آن با راي موافق اكثريت اعضاء قابل اجرا است.

تبصره 6:

در صورت عدم شركت معاون آموزشي دانشگاه در جلسه ، حضور مدير آموزشي بعنوان عضو الزامي مي باشد.

تبصره 7:

در آن دسته از دانشگاههاي علوم پزشكي كه در شهرستانهاي يك استان مستقر هستند رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان مربوطه ميتواند بجاي رئيس بنياد شهيد و امورايثارگران استان در جلسه شركت نمايد.

تبصره 8:

كليه مصوبات ستاد امور دانشجويان شاهدو ايثارگر دانشگاه توسط رئيس دانشگاه ابلاغ مي گردد و لازم الاجرا مي باشد.

ب . مديريت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاههاي علوم پزشكي :

 ماده2 –مديريت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر زير نظر مستقيم معاونت آموزشي دانشگاه و بر اساس قوانين ، آئين نامه ها ، دستورالعمل ها و شرح وظايف مربوطه ، رسيدگي به امور آموزشي ، پژوهشي ، فرهنگي و رفاهي دانشجويان شاهد و ايثارگر را بعهده دارد.

 ماده3- مدير امور دانشجويان شاهدو ايثارگر با پيشنهاد رئيس دانشگاه و با تاييد معاونت آموزشي وزارت متبوع انتخاب و با حكم رئيس دانشگاه و زير نظر معاونت آموزشي دانشگاه انجام وظيفه مي نمايد.

 ماده4- مدير امور دانشجويان شاهد و ايثارگر حتي المقدوراز اعضاي هيات علمي كه سابقه ايثارگري داشته و آشنا به مسائل و مشكلات دانشجويان شاهد و ايثارگر بوده انتخاب مي گردد.

 ماده5- مدير امور دانشجويان شاهد و ايثارگر عضو كميسيون موارد خاص ، شوراي آموزشي ، شوراي فرهنگي ، كميته انضباطي و كميته نقل وا نتقالات دانشگاه با حق راي مي باشد.

 تبصره :

شركت مدير امور دانشجويان شاهد و ايثارگر در كميته هاي انضباطي و نقل و انتقالات دانشگاه مشروط به مطرح شدن پرونده دانشجويان شاهد و ايثارگر خواهد بود.

 فصل دوم –شرح وظايف

ماده 6 –شرح وظايف ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاههاي علوم پزشكي :

1- برنامه ريزي و زمينه سازي براي اجراي مصوبات ، قوانين ، آئين نامه ها ودستورالعمل هاي ابلاغ شده ازسوي مقام عالي وزارت ، ستاد مركزي و اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت  متبوع .

2- نظارت و ارزيابي وضعيت آموزشي ، پژوهشي ، فرهنگي و رفاهي دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه در پايان هر نيمسال و ارئه طرح و برنامه هاي مناسب براي رشد و تعالي و حل مشكلات دانشجويان.

3- تهيه و تدوين برنامه هاي مورد نياز براي تقويت بنيه علمي و ارتقاء وضعيت آموزشي ، پژوهشي ، فرهنگي و رفاهي دانشجويان شاهد و ايثارگر.

4- تنظيم و تدوين برنامه هاي مورد نيتز به منظور ترويج فرهنگ  ايثار و شهادت و بزرگداشت مقام شهيدان و ايثارگران .

5- تهيه و تدوين برنامه هاي مناسب به منظور جلب مشاركت دانشجويان ، اساتيد و نهادهاي ذ يربط در فعاليتهاي ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر

6- نظارت بر عملكرد مديريت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه.

7- تصويب برنامه رو بودجه مديريت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر