×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

مدیر امور تحصیلات تکمیلی دانشگاه : دکتر میرمحمد میری

مرتبه علمی: دانشیار

گروه آموزشی : بیهوشی - فلوشیپ مراقبت های ویژه پزشکی (ICU)

بیهوشی - فلوشیپ مراقبت های ویژه پزشکی (ICU)

نشانی وب سایت :http://pg.sbmu.ac.ir

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست