×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مدیر امور هیات علمی دانشگاه : دکتر جمال شمس

مرتبه علمی: دانشیار

گروه آموزشی : روانپزشکی

نشانی وب سایت :

 

شرح وظایف مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی : 

* بررسی و اصلاحات لازم در برنامه های آموزشی علوم پزشکی مانند برنامه آموزش  پزشک عمومی، دندانپزشک عمومی و ...

* توانمند سازی اعضای هیأت علمی برای تدریس و دانش پژوهی

*  ارتقاء توانمندسازی برای انجام پژوهش های آموزشی

*  ارتقاء شیوه های ارزشیابی و ارایه نظام بهینه ارزشیابی استادان

*  بومی سازی شیوه های نوین تدریس

*  تدارک نظام حمایتی و مشاوره در آموزش برای استادان

*  ارایه دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

*  راه اندازی و تقویت دفاتر توسعه آموزشی در دانشکده ها

*  مشاوره کمک به ارتقاء آموزش پزشکی کشور با ارایه مسئله یا توانمندسازی دیگر دانشگاههای علوم پزشکی کشور در حوزه آموزش

*  همکاری با سازمان بهداشت جهانی برای ارتقاء آموزش علوم پزشکی در سطح منطقه

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست