×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مدیر امور هیات علمی دانشگاه : دکتر نادر ممتاز منش 

مرتبه علمی: 

گروه آموزشی : کودکان 

 

شرح وظایف مرکز امور هیات علمی: 

 * تهیه و تدوین آئین نامه های اجرایی مرتبط با اعضای محترم هیات علمی

*  انجام مراحل مربوط به فرایند ترفیع اعضای هیات علمی

* تکریم و قدردانی از اعضای محترم هیات علمی نمونه، ارتقایافته، بازنشسته و معرفی اعضای هیات علمی تازه استخدام شده

*  تهیه اطلاعات آماری اعضای هیات علمی به تفکیک شاخص های مختلف

*  ارتقای سطح کیفی و کمی محتوای سایت مدیریت امور هیات علمی دانشگاه

*  تهیه و تنظیم بانک جامع اطلاعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه

* شناسایی اعضای هیات علمی بازنشسته برتر جهت انتخاب به عنوان استاد افتخاری

*  عقد قرارداد با اعضای هیات علمی بازنشسته ممتاز پس از صدور حکم بازنشستگی جهت تکریم آن ها

*  عقد قرارداد با دکترای تخصصی موردنیاز واحدهای مختلف دانشگاه

* ارائه پیشنهادات به هیات امنای دانشگاه جهت تصویب برخی موارد مرتبط با اعضای هیات علمی

* تعیین اولویت های استخدامی اعضای هیات علمی در کمیته نیازسنجی

*  ارسال فهرست نهایی اولویت ها به مرکز امورهیات علمی وزارت متبوع جهت انجام فراخوان عمومی استخدام عضو هیات علمی پیمانی

* طی مراحل فراخوان از طریق سایت وزارت متبوع و تشکیل پرونده علمی متقاضیان استخدام به عنوان عضو هیات علمی و بررسی پرونده علمی آنان و تعیین اولویت های موردنیاز (اولویت اول و دوم)

* ارسال پرونده علمی متقاضیان پذیرفته شده به عنوان عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه به هیات مرکزی جذب وزارت متبوع جهت اخذ مجوز

* تخصیص ردیف و پست سازمانی مصوب هیات علمی به پذیرفته شدگان نهایی و تامین اعتبار حقوقی آنان جهت صدور حکم هیات علمی پیمانی

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست