×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

معاون آموزشی معاونت آموزشی دانشگاه :  دکتر محمد مهدی صدوقی 

 مرتبه علمی: دانشیار 

:گروه آموزشی  چشم پزشکی 

 

جهت مشاهده رزومه اینجا را کلیک کنید.

 

 

-------------------------------------------------------------------------

معاونین اسبق 

       دکتر سیر امیرمحسن ضیایی                                        دکتر محمد مهدی صدوقی                         دکتر سید عباس صفویی نائینی

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست