پنج شنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
 
 

 

بسمه تعالي

معاونت محترم آموزشي دانشکده پزشکی

باسلام

احتراما ً، بدینوسیله برنامه دروس معارف اسلامی واساتیـد مربوطه درترم دوم  سال تحصیلی93-92جهت استحضار و اقدام لازم بشرح ذیل باطلاع میرسد./                                                  

 

رديف

نام درس

نام استاد

روزهاي هفته

ساعت

1

اندیشه اسلامی 1

آقای بهمن عباسیان  

شنبه

12-10

2

اندیشه اسلامی 1

آقای بهمن  عباسیان

شنبه

3-1

3

اندیشه اسلامی 1

آقای جعفر رفیعی

شنبه

12-10

4

اندیشه اسلامی 1

آقای جعفر رفیعی

شنبه

3-1

5

آئین زندگی

آقای محمد افشاری

دوشنبه

12-10

6

آئین زندگی

آقای محمد افشاری

دوشنبه

3-1

7

آئین زندگی

آقای ناصر نقویان

دوشنبه

12-10

8

آئین زندگی

آقای ناصر نقویان

دوشنبه

3-1

9

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

آقای محمد حسن بابایی

سه شنبه

12-10

10

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

آقای محمد حسن بابایی

سه شنبه

3-1

11

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

آقای حسین  خدادادی

سه شنبه

12-10

12

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

آقای حسین خدادادی

سه شنبه

3-1

13

اندیشه اسلامی 2

آقای ناصر نقویان

سه شنبه

12-10

14

اندیشه اسلامی 2

آقای ناصر نقویان

سه شنبه

3-1

15

اندیشه اسلامی 2

آقای دکترمحمد حسین مغیثی

سه شنبه

12-10

16

اندیشه اسلامی 2

آقای دکتر محمدحسین مغیثی

سه شنبه

3-1

17

انقلاب اسلامی

آقای داود سلیمانی زاده

سه شنبه

5-3

18

تفسیر موضوعی قرآن کریم

آقای ناصر نقویان

چهارشنبه

3-1

19

تفسیر موضوعی قرآن کریم

آقای ناصر نقویان

چهارشنبه

5-3

20

تفسیر موضوعی قرآن کریم

آقای سید غدیر هاشمی کاشانی

چهارشنبه

3-1

21

تفسیر موضوعی قرآن کریم

آقای سید غدیر هاشمی کاشانی

چهارشنبه

5-3

22

تاریخ امامت

آقای محمد مهدی رضائی

چهارشنبه

3-1

23

تاریخ امامت

آقای محمد مهدی رضائی

چهارشنبه

5-3

24

تاریخ امامت

آقای دکتر علی خالقی

چهارشنبه

3-1

25

تاریخ امامت

آقای دکتر علی خالقی

چهارشنبه

5-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاونت محترم آموزشي دانشكده دندانپزشكي

 باسلام

       احترامــا ً ، بدینوسیله برنامه  دروس معارف اسلامی و اساتیـد مربوطه در نیمسال دوم  سال تحصیلی 93-92 جهت استحضار و اقدام لازم به شرح ذیل باطلاع میرسد .      

                                                                                               

 

رديف

نام درس

نام استاد

روزهاي هفته

ساعت

1

انقلاب اسلامی

آقای داود سلیمانی زاده

شنبه

3-1

2

انقلاب اسلامی

آقای داود سلیمانی زاده

شنبه

5-3

3

دانش خانواده

آقای محمد افشاری  

شنبه

5-3

4

تفسیر موضوعی قرآن کریم

آقای دکترسیدحسین خیاط اردستانی

چهارشنبه

10-8

5

آئین زندگی

آقای دکترسیدحسین خیاط اردستانی

چهارشنبه

12-10

6

تفسیر موضوعی قرآن کریم

آقای دکترسیدحسین خیاط اردستانی

چهارشنبه

3-1

7

اندیشه اسلامی 1

آقای خداوردی مهدوی

چهارشنبه

10-8

8

اندیشه اسلامی 2

آقای خداوردی مهدوی

چهارشنبه

12-10

9

اندیشه اسلامی 1

آقای خداوردی  مهدوی

چهارشنبه

3-1

10

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

آقای دکتر علی خالقی

چهارشنبه

10-8

11

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

آقای دکتر علی خالقی

چهارشنبه

12-10

12

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

آقای دکتر سید حسین مغیثی

چهارشنبه

12-10

13

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

آقای دکتر سید حسین مغیثی

چهارشنبه

3-1

14

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

آقای دکتر سید حسین مغیثی

چهارشنبه

4-2

 

 

 

 

 

  

معاونت محترم آموزشي دانشكده بهداشت 

 باسلام   

     احتراما ً ، بدینوسیله برنامه  دروس معارف اسلامی و اساتیـد مربوطه درنیسمال  دوم  سال تحصیلی 93-92 جهت استحضار و اقدام لازم به شرح ذیل باطلاع میرسد      

 

رديف

نام درس

نام استاد

روزهاي هفته

ساعت

1

انقلاب اسلامی

آقای دکتر علی خالقی

شنبه

10-8

2

انقلاب اسلامی

آقای دکتر علی خالقی

شنبه

12-10

3

قانون اساسی

آقای دکتر علی خالقی

شنبه

3-1

4

اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

آقای دکتر علی خالقی

شنبه

5-3

5

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

آقای مهدی فانی

شنبه

10-8

6

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

آقای مهدی فانی

شنبه

12-10

7

تاریخ امامت

آقای مهدی فانی

شنبه

3-1

8

تاریخ امامت

آقای مهدی فانی

شنبه

5-3

9

دانش خانواده

آقای جعفر رفیعی

شنبه

10-8

10

اندیشه اسلامی 2

آقای جعفر رفیعی

دوشنبه

10-8

11

اندیشه اسلامی 2

آقای جعفر رفیعی

دوشنبه

12-10

12

اندیشه اسلامی 2

آقای جعفر رفیعی

دوشنبه

3-1

13

اندیشه اسلامی 1

آقای جعفر رفیعی

دوشنبه

5-3

14

تفسیر موضوعی قرآن کریم

آقای دکتر مصطفی اسماعیلی

دوشنبه

10-8

15

تفسیر موضوعی قرآن کریم

آقای دکترمصطفی اسماعیلی

دوشنبه

12-10

16

تفسیر موضوعی قرآن کریم

آقای دکترمصطفی اسماعیلی

دوشنبه

3-1

17

تفسیر موضوعی قرآن کریم

آقای دکترمصطفی اسماعیلی

دوشنبه

5-3

18

انقلاب اسلامی  

آقای دکتر علی خالقی

دوشنبه

3-1

19

دانش خانواده

آقای دکترسید حسین خیاط اردستانی

چهارشنبه

5-3

      

معاونت محترم آموزشي دانشكده داروسازي

 باسلام

       احترامــا ً ، بدینوسیله برنامه دروس معارف اسلامی و اساتیـد مربوطه در نیمسال دوم  سال تحصیلی 93-92 جهت استحضار و اقدام لازم به شرح ذیل باطلاع میرسد .

                                                                                                                                  

 

رديف

نام درس

نام استاد

روزهاي هفته

ساعت

1

تاریخ امامت

آقای مرتضی عبدالجباری

سه شنبه

10-8

2

تاریخ امامت

آقای مرتضی عبدالجباری

سه شنبه

12-10

3

آئین زندگی

آقای داریوش تلوری

سه شنبه

10-8

4

آئین زندگی

آقای داریوش تلوری

سه شنبه

12-10

5

انسان در اسلام

آقای رضا تاج آبادی

چهارشنبه

30/12-11

6

انسان در اسلام

آقای رضا تاج آبادی

چهارشنبه

3-1

7

انقلاب اسلامی

آقای رحیم نیکبخت

چهارشنبه

30/12-11

8

انقلاب اسلامی

آقای رحیم نیکبخت

چهارشنبه

3-1

9

دانش خانواده

آقای داریوش تلوری

چهارشنبه

30/9-8

10

دانش خانواده

آقای داریوش تلوری

چهارشنبه

11-30/9

 معاونت محترم آموزشي دانشكده علوم تغذیه

 باسلام

       احترامــا ً ، بدینوسیله برنامه دروس معارف اسلامی و اساتیـد مربوطه در ترم نیمسال  تحصیلی 93-92  جهت استحضار و اقدام لازم به شرح ذیل باطلاع میرسد .

                                                                                                                                       

 

رديف

نام درس

نام استاد

روزهاي هفته

ساعت

1

تفسیر موضوعی قرآن کریم

آقای سید غدیر هاشمی کاشانی

شنبه

3-1

2

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

آقای سیدغدیر هاشمی کاشانی

شنبه

5-3

3

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

آقای امین فرخان

شنبه

3-1

4

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

آقای امین فرخان

شنبه

5-3

5

اندیشه اسلامی 2

آقای علی عظیمی

شنبه

3-1

6

اندیشه اسلامی 2

آقای علی عظیمی

شنبه

5-3

7

انقلاب اسلامی

آقای رضا تورانی

یکشنبه

3-1

8

انقلاب اسلامی

آقای رضا تورانی

یکشنبه

5-3

9

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

آقای امین فرخان

یکشنبه

3-1

10

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

آقای  امین فرخان

یکشنیه

5-3

11

اخلاق اسلامی

آقای جوانشیرصادقی گرمارودی

یکشنبه

3-1

12

آئین زندگی

آقای جوانشیر صادق گرمارودی

یکشنبه

5-3

13

دانش خانواده

آقای محمد جمشیدی

سه شنبه

3-1

14

دانش خانواده

آقای محمد جمشیدی

سه شنبه

5-3

 معاونت محترم آموزشي دانشكده توانبخشی  

 باسلام

       احتراما ً ، بدینوسیله برنامه دروس معارف اسلامی و اساتیـد مربوطه درنیسمال دوم  سال تحصیلی 93-92 جهت استحضار و اقدام لازم به شرح ذیل باطلاع میرسد .

                                                                                                                                   

 

رديف

نام درس

نام استاد

روزهاي هفته

ساعت

1

اندیشه اسلامی2

آقای حمید فرجی

شنبه

10-8

2

اندیشه اسلامی 2

آقای حمید فرجی

شنبه

12-10

3

اندیشه اسلامی2

آقای حمید فرجی

شنبه

3-1

4

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

آقای امیر احمد مومنیها

شنبه

3-1

5

اخلاق اسلامی

آقای مهدی فانی

یکشنبه

3-1

6

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

آقای مهدی فانی

یکشنبه

5-3

7

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام وایران

آقای امیر احمد مومنیها

یکشنبه

5-3

8

انقلاب اسلامی

آقای مهدی رشیدی

دوشنبه

3-1

9

انقلاب اسلامی

آقای مهدی  رشیدی

دوشنبه

5-3

10

دانش خانواده

آقای مهدی فانی

چهارشنبه

10-8

11

دانش خانواده

آقای مهدی فانی

چهارشنبه

12-10

12

تفسیر موضوعی قرآن کریم

آقای مهدی فانی

چهارشنبه

3-1

13

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

آقای مهدی فانی

چهارشنبه

5-3

 

 

 

 

 

 معاونت محترم آموزشي دانشكده پیراپزشکی

 باسلام

       احتراما ً ، بدینوسیله برنامه دروس معارف اسلامی و اساتیـد مربوطه در نیسمال دوم سال تحصیلی 93-92 جهت استحضار و اقدام لازم به شرح ذیل باطلاع میرسد .

                                                                                                                   

 

رديف

نام درس

نام استاد

روزهاي هفته

ساعت

1

اندیشه اسلامی 2

آقای رضا تاج آبادی

شنبه

10-8

2

اندیشه اسلامی 2

آقای رضا تاج آبادی

شنبه

12-10

3

اندیشه اسلامی 1

آقای رضا تاج آبادی

شنبه

3-1

4

اندیشه اسلامی 2

آقای رضا تاج آبادی

شنبه

5-3

5

تفسیر موضوعی قرآن کریم

آقای حسین بحرانی

شنبه

3-1

6

تفسیر موضوعی قرآن کریم

آقای حسین بحرانی

شنبه

5-3

7

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

آقای سید محمد علی اعتصامی

شنبه

12-10

8

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

آقای حسن سوری

شنبه

3-1

9

تفسیر موضوعی قرآن کریم

آقای حسن سوری

شنبه

5-3

10

تاریخ امامت

آقای علیرضا غفاریان

یکشنبه

3-1

11

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

آقای علیرضا غفاریان

یکشنبه

5-3

12

دانش خانواده

آقای جوانشیرصادقی گرمارودی

یکشنبه

12-10

13

اندیشه اسلامی 2

آقای دکتر محمد حسین مغیثی

یکشنبه

10-8

14

انقلاب اسلامی

آقای دکتر علی خالقی

دوشنبه

10-8

15

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

آقای دکتر علی خالقی

دوشنبه

12-10

16

آئین زندگی

آقای داریوش تلوری

سه شنبه

3-1

17

آئین زندگی

آقای داریوش تلوری

سه شنبه

5-3

 معاونت محترم آموزشي دانشكده پرستاری و مامائی

باسلام

        احتراما ً، بدینوسیله برنامه  دروس معارف اسلامی واساتیدمربوطه درترم دوم سال تحصیلی93-92جهت استحضارواقدام لازم بشرح ذیل باطلاع میرسد.

 

رديف

نام درس

نام استاد

روزهاي هفته

ساعت

1

اندیشه اسلامی 1

آقای رضا تاج آبادی

یکشنبه

3-1

2

اندیشه اسلامی 1

آقای رضا تاج آبادی

یکشنبه

5-3

3

اندیشه اسلامی 1

آقای حسن راحمی

یکشنبه

3-1

4

اندیشه اسلامی 1

آقای حسن راحمی

یکشنبه

5-3

5

انقلاب اسلامی

آقای محمد  قربانی

یکشنبه

12-10

6

انقلاب اسلامی

آقای مهدی رشیدی

یکشنبه

3-1

7

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

آقای مهدی رشیدی

یکشنبه

5-3

8

اخلاق اسلامی

آقای دکترسیدحسین خیاط اردستانی

یکشنبه

3-1

9

اخلاق اسلامی

آقای دکترسیدحسین خیاط اردستانی

یکشنبه

5-3

10

تاریخ امامت

آقای عباس  امینی

یکشنبه

12-10

11

تاریخ امامت

آقای عباس امینی

یکشنبه

3-1

12

تاریخ امامت

آقای عباس امینی

یکشنبه

5-3

13

تفسیر موصوعی نهج البلاغه

آقای رضا تاج آبادی

یکشنبه

12-10

14

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

آقای حسین بحرانی

یکشنبه

3-1

15

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

آقای حسین بحرانی

یکشنبه

5-3

16

اندیشه اسلامی 2

آقای جوانشیرصادقی گرمارودی

سه شنبه

3-1

17

اندیشه اسلامی 2

آقای جوانشیرصادقی گرمارودی

سه شنبه

5-3

18

تفسیر موضوعی قرآن کریم

آقای سید غدیر هاشمی کاشانی

سه شنبه

3-1

19

تفسیر موضوعی قرآن کریم

آقای سید غدیر هاشمی کاشانی

سه شنبه

5-3

20

دانش خانواده

آقای سید شمس الدین  عظیمی

سه شنبه

3-1

21

دانش خانواده

آقای سید شمس الدین  عظیمی

سه شنبه

5-3

22

اندیشه اسلامی 2

آقای احمد جدیدی

چهارشنبه

3-1

23

اندیشه اسلامی 2

آقای احمد جدیدی

چهارشنبه

5-3

24

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

آقای محمد قربانی

چهارشنبه

3-1

25

انقلاب اسلامی

آقای محمد قربانی

چهارشنبه

5-3

26

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

آقای امین فرخان

چهارشنبه

3-1

27

انقلاب اسلامی

آقای امین فرخان

چهارشنبه

5-3

28

تاریخ امامت

آقای مهدی وکیلی زارج

چهارشنبه

3-1

28

انقلاب اسلامی

آقای مهدی وکیلی زارج

چهارشنبه

5-3

29

انقلاب اسلامی

آقای محمد  قربانی

پنج شنبه

10-8

30

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

آقای محمد قربانی

پنج شنبه

12-10

31

اندیشه اسلامی 2

آقای صادق گرمارودی

پنج شنبه

10-8

 معاونت محترم آموزشي دانشکده ایمنی و سلامت 

 باسلام

       احتراما ً ، بدینوسیله برنامه دروس معارف اسلامی و اساتیـد مربوطه در نیسمال  دوم سال تحصیلی 93-92جهت استحضار و اقدام لازم به شرح ذیل باطلاع میرسد

         

 

رديف

نام درس

نام استاد

روزهاي هفته

ساعت

1

اندیشه اسلامی 2

آقای عبدالله کرمانی نژاد

شنبه

3-1

2

اندیشه اسلامی 2

آقای عبدالله کرمانی نژاد

شنبه

5-3

3

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

آقای عبدالحسین  برهانیان

یکشنبه

10-8

4

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

آقای عبدالحسین برهانیان

یکشنبه

12-10

5

انقلاب اسلامی

آقای عباس پیغمبری

یکشنبه

3-1

6

انقلاب اسلامی

آقای عباس پیغمبری

یکشنبه

5-3

7

اندیشه اسلامی 2

آقای عبدالله کرمانی نژاد

دوشنبه

5-3

8

اخلاق اسلامی

آقای علی بهرامی نژاد

سه شنبه

10-8

9

اخلاق اسلامی

آقای علی بهرامی نژاد

سه شنبه

12-10

10

دانش خانواده

آقای علی بهرامی نژاد

سه شنبه

3-1

11

تفسیر موضوعی قرآن کریم

آقای سید غدیر هاشمی کاشانی

چهارشنبه

10-8

12

تفسیر موضوعی قرآن کریم

آقای سید غدیر هاشمی کاشانی

چهارشنبه

12-10

13

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

آقای عبدالحسین برهانیان

چهارشنبه

12-10

14

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

آقای عبدالحسین برهانیان

چهارشنبه

3-1

15

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

آقای عبدالحسین  برهانیان

چهارشنبه

5-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.