آیین نامه رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر

 ((‌شرايط وضوابط مشترك  كمك هزينه و كمك شهريه تحصيلي ))

 1- پرداخت كمك هزينه  تحصيلي يا كمك شهريه تحصيلي منوط به اخذ حداقل  واحد هاي مجاز به عنوان دانشجوي تمام وقت ( بر اساس آئين نامه آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر ، حداقل 10 واحد در يك ترم ) به استثناي آخرين نيمسال تحصيلي در طول مدت استفاده از كمك هزينه  يا كمك شهريه تحصيلي در جدول مدت استفاده از فعاليتهاي مذكور قيد شده مي باشد.

2-پرداخت كمك هزينه يا كمك شهريه تحصيلي دانشجويان ميهمان ، جابجايي و انتقلي به عهده بنياد محل تحصيل مي باشد.

3- كمك هزينه يا كمك شهريه تحصيلي متاهلي صرفا به دانشجويان مذكر متاهل قابل پرداخت است.

4- دانشجويان مشمول دريافت كمك هزينه و يا كمك شهريه  تحصيلي شامل 1- همسر و فرزند شهيد 2- فرزند شهيده 3- جانبازان 25% و بالاتر ، همسر و فرزند آنها 4- آزادگان ، همسر و فرزند آنها مي باشند كه بر اساس ضوابط و جداول هر دستوالعمل كمك هزينه يا كمك شهريه تحصيلي مربوطه را دريافت خواهند نمود و به شكل ذيل گروه بندي شده اند:

گروه اول: همسر و فرزند شهيد و فرزند شهيده + جانبازان 70% و همسر و فرزند آنها

گروه دوم:جانبازان 50% الي 69% و همسر و فرزند آنها + آزادگان و همسر و فرزند آنها + جانبازان 25% ال 49 %

گروه سوم:همسر و فرزند جانبازان 25% الي 49%

 مدت استفاده از كمك هزينه و كمك شهريه تحصيلي :

 1- با عنايت  به طول دوره تحصيل و تفاوت آن در مقاطع مختلف تحصيلي ، برخورداري از كمك هزينه و كمك شهرريه تحصيلي براي دانشجويان واجدبه شرح ذيل و براي يكبار در هر مقطع اعلام مي گردد.

 رديف      مقطع تحصيلي

                مدت استفاده از كمك هزينه و كمك شهريه تحصيلي

1             كارداني    پنج نيمسال تحصيلي

2             كارشناسي پيوسته   نه نيمسال تحصيلي

3             كارشناسي ناپيوستهپنج نيمسال تحصيلي

4             كارشناسي ارشد پيوسته

                سيزده نيمسال تحصيلي

5             دكتري حرفه اي و دكتر ي پيوسته

                پانزده نيمسال تحصيلي

    2- صرفا پرداخت كمك هزينه  و كمك شهريه تحصيلي نيمسال جاري و  نيمسال ما قبل آن قابل  اقدام مي باشد. بديهي است كمك هزينه  يا كمك شهريه تحصيلي نيمسال ما قبل بر اساس ضوابط مربوطه ( وقت ) محاسبه خواهد شد.  

* نحوه پرداخت كمك هزينه تحصيلي دانشجويان شاهد و ايثارگر :

 1- چگونگي اقدام نحوه پرداخت :

*   كمك هزينه تحصيلي توسط سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان محل تحصيل پرداخت مي شود.

*  كمك هزينه  تحصيلي شامل ترم تابستان نمي شود ، لذا ترمهاي تابستاني جزء سنوات (مدت) اعلام شده براي دريافت كمك هزينه تحصيلي منظور نخواهد شد.

* كمك شهريه تحصيلي به دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره هاي شبانه ، نوبت دوم، دانشگاههاي پيام نور ، آزاد اسلامي ، غير انتفاعي ( غير دولتي ) ، جامع علمي كاربردي و ساير مراكز و موسسات آموزش عالي داخل كشور ، مورد تاييد وزارتين ( علوم و ... بهداشت و... ) كه از دانشجويان شهريه دريافت مي كنند ، تعلق مي گيرد.

* كمك شهريه  تحصيلي به دانشجويان  بورسيه و يا شاغل كه كمك شهريه  تحصيلي آنها از طريق سازمان متبوع پرداخت مي شود تعلق نمي گيرد .

 * پرداخت  كمك شهريه دوره دانش پذيري بعنوان يك نوبت از پرداختهاي مقرر در سنوات تحصيل خواهد شد .

كمك شهريه تحصيلي دانشجويان دوره هاي پودماني :

كليه شاغلين به تحصيل در دوره هاي پودماني  دانشگاههايي كه مدرك تحصيلي آنها منتج به حداقل مدرك كارداني مي گردد. مشمول دريافت  كمك شهريه  تحصيلي  بر اساس  درصدهاي اعلام شده در ماده (2) اين دستورالعمل  و ضوابط ذيل مي گردند.

- پرداخت  شهريه  ثابت و متغير واحدهاي  اخذ شده  حداكثر  تا74 واحد درسي ( دوره كارداني ) اعم از قبول شده و قبول نشده بلامانع است  و بيش از آن مقدور نيست .

فایل‌ها