×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مدیر امور هیات علمی دانشگاه : دکتر سوده غفوری فرد 

مرتبه علمی: دانشیار

گروه آموزشی : ژنتیک

نشانی وب سایت :

 شرح وظایف دفتر :

* شناسایی، پرورش و افزایش توانمندی استعدادهای درخشان

* بسترسازی و تأمین نیازهای ضروری

* رفع موانع برای خود شکوفایی در سطح دانشگاه

* تأمین منافع ملی بر اساس آیین نامه های مصوب وزارت متبوع

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست