فرايند اجرايي فعاليتهاي ستاد شاهد و ايثارگر

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 

آئين نامه تسهيلات آموزشي ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر

 

1- ارائه درخواست توسط دانشجو به ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه

 

2- بررسي درخواست در دفتر ستاد ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه

 

3- صدور نامه جهت اعمال آيين نامه در ستاد شاهد

4- ثبت در دبيرخانه ستاد شاهد

 

ارسال به معاونت آموزش دانشكده يا دانشگاه از طريق اتوماسیون

 

كمك هزينه تحصيلي ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر

 

1- تكميل فرم مربوطه در امور دانشجويي دانشكده توسط دانشجو در آغاز ثبت نام

2-ارائه كپي كارت ايثارگري به امور دانشجويي  دانشكده

 

3- افتتاح حساب در بانك

 ( بصورت عابر بانك در بانك تجارت شعبه دانشگاه شهيد بهشتي )

 

 4- اعلام شماره حساب به امور دانشجويي دانشكده

 

5- پرداخت كمك هزينه به حساب اعلام  شده ازطرف دانشجو توسط ستاد شاهد و ايثارگر

 اين آيين نامه فقط شامل دانشجويان شاغل به تحصيل مي باشد .
  • نوشتن كد ايثارگري و ارائه فرم ايثارگري ضروري مي باشد. 

  

كمك هزينه  معوقه دانشجويان شاهد و ايثارگر

  

1-تكميل فرم درخواست در ستاد شاهد و ايثارگر مبني بر عدم دريافت كمك هزينه تحصيلي

  

2 -بررسي در ستاد شاهد و ايثارگر

 

3- پرداخت كمك هزينه معوقه به دانشجوی متقاضي بصورت چك يا واريز در حساب وي  

 -   لازم به ذكر است طبق دستورالعمل جديدبنياد شهيد و ايثارگر كمك هزينه معوقه به دو ترم  قبل ترمي كه دانشجو درخواست داده است تعلق مي گيرد .

-  ارائه كپي كارت ايثارگري در تمام مراحل الزامي است .

- حداكثر زمان جهت پرداخت كمك هزينه معوقه يك ماه مي باشد.

 

پرداخت هديه معدل الف و ارتقاء معدل

 

 

1-ارائه ليست ريز نمرات ترم جاري

( در صورت ارتقاء معدل ليست ريز نمرات ترم قبل نيز بايد ارائه گردد. )

2- تكميل فرم درخواست در ستاد شاهد و ايثارگر

 

3-بررسي در ستاد شاهد و ايثارگر جهت تاييد معدل  الف و يا ارتقاء معدلو محاسبه مبلغ آن طبق دستورالعمل

 

- با توجه به پرداخت هديه از طرف بنياد شهيد و ايثارگر حداكثر زمان جهت پرداخت هديه معدل و ارتقاء به هنگام وصول از بنياد مي باشد.

-  ارائه كپي كارت ايثارگري  و نوشتن كد ايثارگري و سهميه در فرم درخواست به منظور تعيين ميزان هديه ضروري  مي باشد. 

 

پرداخت كمك هزينه  كلاسهاي فوق برنامه

( هنري، فرهنگي ، ورزشي ، زبان و كامپيوتر ) 

  

 

1- تكميل فرم درخواست در ستاد شاهد و ايثارگر توسط دانشجو

2-ارائه اصل فيش واريزي در كلاس توسط دانشجو به ستاد شاهد و ايثارگر

3-  ارائه نمره قبولي اتمام دوره(  ويژه كلاسهاي زبان و كامپيوتر ) از طرف آموزشگاه مربوطه توسط دانشجو به ستاد شاهد و ايثارگر

  

 4- ثبت مدارك ارائه شده  درستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه   

 5 -بررسي در ستاد شاهد و ايثارگر جهت پرداخت كمك هزينه شركت

 در كلاس  فوق برنامه

 

6 - پرداخت كمك هزينه شركت در كلاس فوق برنامه دانشجو توسط

ستاد شاهد و ايثارگر بصورت چك  يا واريز در حساب دانشجو

 - حداكثر زمان جهت پرداخت كمك هزينه كلاس هاي فوق برنامه يك ماه مي باشد.

- ارائه كپي كارت ايثارگري جهت پرداخت كمك هزينه   ضروري مي باشد.

 

نحوه پرداخت كمك هزينه پايان نامه  

 

1- ارائه فرم تصويب طرح تحقيقاتي پيشنهادي proposal   از معاونت آموزشي دانشكده به ستاد شاهد و ايثارگر

2-تكميل فرم درخواست در ستاد شاهد و ايثارگر

3-  ارائه فاكتور  هزينه هاي مربوط به پايان نامه   

 

 4- بررسي درخواست و مدارك در دفتر ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه

 

5- پرداخت كمك هزينه پايان نامه به صورت چك يا واريز در حساب دانشجو

 - حداكثر زمان جهت پرداخت كمك هزينه پايان نامه يك ماه مي باشد .

 

پرداخت  هديه ی ورود به دانشگاه   

 

1- انجام امور مربوط به ثبت نام در آموزش دانشگاه و يا دانشكده و اخذ شماره دانشجويي

2-تشكيل پرونده در ستاد شاهد و ايثارگر و ارائه كپي كارت ايثارگري 

3-  تكميل فرم درخواست هديه ورود در ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه    

 

 

 4- ثبت مدارك و پرونده در ستاد شاهد و ايثارگر

5- بررسي در  ستاد شاهد و ايثارگر جهت پرداخت ميزان هديه ورود به دانشگاه     

 

6- پرداخت هديه ورود به دانشجو بصورت چك يا واريز در حساب دانشجو

 لازم به ذكر مي باشد هديه ورود به دانشجوياني كه تشكيل پرونده در ستاد شاهد داده باشند،تعلق مي گيرد و در صورت عدم تشكيل پرونده عواقب آن به عهده دانشجو مي باشد.
  • حداكثر زمان پرداخت هديه ورود  يك ماه مي باشد .

  

 

 

 

 

 

 

 

 

نحوه دریافت تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر
 

 1. ارایه درخواست توسط دانشجو به مدیریت امور شاهد و ایثارگر

 2. بررسی درخواست در دفتر مدیریت امور شاهد و ایثارگر

 3. صدور نامه جهت اعمال آیین نامه در صورت مجاز بودن به معاونت آموزش دانشکده یا دانشگاه و مراجعه به مدیریت امور شاهد و ایثارگر جهت تشکیل پرونده

فایل‌ها