چهارشنبه ١٦ آذر ١٤٠١ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
 
 

ناظر به:

  • سیاست 1: نهادینه سازي رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت 
  • سیاست 7 :نهادینه سازي اخلاق حرفه اي


خروجی مورد انتظار:

انتظار می رود در صورت تحقق بسته ، دستاوردهاي زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گردد :

  • تدوین الزامات ساختاري و برنامهاي به منظور اعتلاي اخلاق حرفهاي 
  • تدوین شاخص هاي تحقق اخلاق حرفه اي در محیط هاي آموزشی مرتبط با علوم پزشکی 
  • تدوین برنامه هاي اعتباربخشی دانشگاهها و مراکز آموزشی در حوزه اخلاق حرفه اي 
  • شفاف سازي وظایف و اختیارات حوزه هاي ستادي و محیطی در زمینه اعتلاي اخلاق حرفه اي
  • طراحی الگوي بهره مندي از آموزه هاي دینی در راستاي اعتلاي اخلاق حرفه اي 
  • ارتقاء دانش و انگیزش اعضاء هیأت علمی دانشگاهها در زمینه اخلاق حرفه اي از مجراي برگزاري دوره هاي کوتاه مدت و بلندمدت آکادمیک


فایل اعتلای اخلاق حرفه ای

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.