چهارشنبه ١٦ آذر ١٤٠١ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
 
 

ناظر به:

  • سیاست 1: نهادینه سازي رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت 
  • سیاست 2:گسترش عدالت در آموزش عالی سلامت 
  • سیاست 5: شبکه سازي در نظام آموزش عالی سلامت 
  • سیاست 9: ارتقاي منابع انسانی بخش آموزش عالی سلامت 


خروجی مورد انتظار:


انتظار می رود در صورت تحقق بسته ، دستاوردهاي زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گردد :

  • انطباق برنامه هاي آموزش عالی حوزه سلامت با نیازهاي جامعه به خدمات این بخش 
  • تربیت نیروي انسانی و ایجاد بستر مناسب به منظور ارائه خدمات سلامت براي اقشار جامعه 
  • با نیازهاي خاص مانند سالمندان، زنان، کودکان و ...
  • شناسایی دقیق نیاز به نیروي انسانی حوزه سلامت در سطوح ملی، منطقه اي و استانی 
  • ایجاد زمینه مناسب براي رشد و شکوفایی دانشجویا ن با توانمندي هاي مختلف علمی ،فرهنگی و اجتماعی


فایل آموزش پاسخگو و عدالت محور

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.