×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

لیست اخبار صفحه :1
نقش پررنگ اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر در بالندگی علمی

نقش پررنگ اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر در بالندگی علمی

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به نقش اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر در توانمندسازی و بالندگی شخصیت دانشجویان، گفت: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای اجرای برنامه‌های متعالی وزارت بهداشت با هدف ارتقای وضعیت آموزشی و فرهنگی دانشجویان آمادگی کامل دارد.

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست