×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

راهبرد های دانشگاه:

1.توسعه متمرکز بر مزیت های رقابتی آموزشی، پژوهشی، فناوری، بهداشتی درمانی و فرهنگی

برنامه 1- نیل به مرجعیت علمی در حوزه های 16 گانه مزیت های رقابتی دانشگاه

 

2. ارتقاء کمی و کیفی خدمات سلامت با هدف عدالت و محرومیت زدایی؛

 

 

3.بین المللی سازی دانشگاه در تمام عرصه های ماموریتی؛

 

4.مدیریت بهینه منابع (انسانی، مالی و کالبدی)؛

برنامه 2- تدوین سیاست ها و برنامه های آموزشی مبتنی بر شواهد

5.دستیابی به دانشگاه کارآفرین و مولد منابع؛

6.تحول دیجیتال در دانشگاه ( دانشگاه هوشمند و الکترونیکی)

برنامه 3- استقرار سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات آموزشی

برنامه 4- توسعه کمی و کیفی آزمون های مجازی و ترکیبی

برنامه 5- توسعه کمی و کیفی آموزش مجازی و ترکیبی

7.ساماندهی نظام ارتباطات و تعامل رسانه ای دانشگاه.

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست