×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 


 دکتر محمد مهدی صدوقی  معاون آموزشی
مشاهده رزمه

دکتر شاهین شادنیا معاون اجرائی
مشاهده رزومه

 

دکتر نادر ممتازمنش سرپرست مرکز امور هیات علمی    مشاهده وبسایت

دکتر علیرضا رجائی    مدیر مرکز مطالعات و توسعه         آموزش علوم پزشکی مشاهده وبسایت


دکتر میر محمد میری مدیر امور تحصیلات تکمیلی

مشاهده وبسایت


دکتر عبدالصمد طباطبائی نژاد مدیر امور آموزشی مشاهده وبسایت
 

دکتر فرزاد اشرافی  رئیس دفتر آموزش مداوم مشاهده وبسایت

دکتر سیدصفر موسوی          مدیر دفتر ستاد            دانشجویان شاهد و ایثارگر مشاهده وبسایت

دکتر سوده غفوری فرد         مدیردفتر استعدادهای             درخشان و نخبگان مشاهده وبسایت

 

 

 

 


 دکتر محمد مهدی صدوقی  معاون آموزشی
مشاهده رزمه

دکتر شاهین شادنیا معاون اجرائی
مشاهده رزومه

 

دکتر نادر ممتازمنش سرپرست مرکز امور هیات علمی    مشاهده وبسایت

دکتر جمال شمس    مدیر مرکز مطالعات و توسعه   آموزش علوم پزشکی مشاهده وبسایت


دکتر میر محمد میری مدیر امور تحصیلات تکمیلی

مشاهده وبسایت


دکتر عبدالصمد طباطبائی نژاد مدیر امور آموزشی مشاهده وبسایت
 

دکتر فرزاد اشرافی  رئیس دفتر آموزش مداوم مشاهده وبسایت

دکتر علی اصغر کرامتی نیا          مدیر امور دانشجویان         شاهد و ایثارگر مشاهده وبسایت

دکتر سوده غفوری فرد         مدیر دفتر استعدادهای   درخشان و نخبگان مشاهده وبسایت

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست