×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

معاون آموزشی معاونت آموزشی دانشگاه :  دکتر محمد مهدی صدوقی 

 مرتبه علمی: استاد

:گروه آموزشی  چشم پزشکی                                                                                                                               

 

جهت مشاهده رزومه اینجا را کلیک کنید.

 

 

-------------------------------------------------------------------------

معاونین اسبق 

 

 

  دکتر سید امیرمحسن ضیایی

معاون آموزشی دانشگاه از سال  96/07/23لغایت 98/08/04

دکتر محمد مهدی صدوقی

معاون آموزشی دانشگاه از سال 92/07/20 لغایت 96/07/23

دکتر سید عباس صفویی نائینی 

معاون آموزشی دانشگاه از سال 85/02/25 لغایت 92/07/20

دکتر سید جلیل حسینی

معاون آموزشی دانشگاه از سال 84/07/10 لغایت 85/02/25

دکتر داود یادگاری نیا

معاون آموزشی دانشگاه از سال 81/10/28 لغایت 84/07/10

دکتر بهرام یغمایی

معاون آموزشی دانشگاه از سال  لغایت 

 

دکتر علیرضا ظهیرالدین

معاون آموزشی دانشگاه از سال 79/02/17 لغایت 81/04/23

دکتر عباص بصیری

معاون آموزشی دانشگاه از سال 76/06/07 لغایت 79/01/10

دکتر سید محسن محمودی

معاون آموزشی دانشگاه از سال 72/03/21 لغایت 76/07/06

دکتر سید احمد حسن تاش

معاون آموزشی دانشگاه از سال 71/05/21 لغایت 72/03/20

دکتر نصراله رهبر 

معاون آموزشی دانشگاه از سال 70 لغایت 71/05/11 

دکتر مرتضی مهاجر

معاون آموزشی دانشگاه از سال 67  لغایت 70

         

دکتر علی شادمهر

معاون آموزشی دانشگاه قبل از سال 67 

         

 

 

                                                          

 

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست