×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

معاون اجرایی معاونت آموزشی دانشگاه :دکتر شاهین شادنیا

مرتبه علمی : استاد دانشکده پزشکی

گروه آموزشی : گروه سم شناسی بالینی و مسمومیت ها

  

 جهت مشاهده رزومه اینجا را کلیک کنید

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست