×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

ماموریت:

آموزش دانشگاه، با بهره گیری از سرمایه انسانی و ساختاری خود، به عنوان دانشگاهی معتبر در سطح منطقه و جهان تثبیت گشته؛ مرجعیت علمی آن در توسعه سیستم های آموزش علوم پزشکی مورد توافق باشد. بالندگی و فرهیختگی نیروی انسانی و دانش آموختگان آن، موجب شناخته شدن دانشگاه به عنوان دانشگاه معتبر در بین 100 دانشگاه برتر جهان در زمینه علوم پزشکی گردد و تعامل گسترده ای با دانشگاه های برتر دنیا برقرار کرده و از طریق مبادله علمی و تبادل استاد و دانشجو نقش فعالی در توسعه منطقه‌ای ایفا کند.

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست